skip to Main Content

Persones Beneficiàries:

Persones en situació d’atur, en un ERTO, que hagin hagut de reduir la seva jornada laboral per motiu de cures o qualsevol altra circumstància similar que suposi una pèrdua substancial d’ingressos.

Treballadors/es autònoms/es que hagin vist reduïts els ingressos durant la crisi sanitària.

Les persones beneficiàries hauran de complir TOTS els següents requisits referits al mes anterior a la data de la sol·licitud:

 1. Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi els barems següents:
  3 Vegades IPREMSituacions ordinàries: 1.613,52 € bruts/mesS’afegeix al índex
  0,1 per a cada fill/a (53,78€)
  0,15 per a cada fill/a famílies monoparentals (80,67€)
  0,1 per a cada persona a càrrec > 65 anys
  (53,78€)
  4 Vegades IPREMSituacions especials de membres de l’unitat familiar amb discapacitat >33%, dependència o malaltia que incapaciti permanentment (2.151,36€ bruts/mes)
  5 Vegades IPREMSituacions especials quant el titular del préstec tingui discapacitat psíquica >33% o discapacitat física o sensorial > 65%. (2.689,2€ bruts/mes)
 2. Que la Renda de lloguer + Despeses i subministraments bàsics (aigua, llum, gas, gasoil per a calefacció, telecomunicacions fixa i mòbil i pagament de la comunitat) sigui superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

No podran accedir a les ajudes aquelles persones propietàries o usufructuàries d’algun habitatge a Espanya. Amb l’excepció que només tinguin una part de la mateixa per herència o, els qui, sent titulars, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per:

 • Separació o divorci
 • Causa aliena a la seva voluntat
 • Quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat.

Quina documentació cal presentar?

FETDOCUMENT
AturCertificat de l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00C
Cessament d'activitat dels treballadors i treballadores per compte propiCertificat baixa de l'Agència Tributària
Per tramitar la baixa (model 036): https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G322.shtml
Unitat familiarLlibre de família o document acreditatiu parella de fet;
Certificat padró de l'habitatge: http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=561
Persones amb discapacitacióDeclaracions oficials
No titularitat dels bénsNota simple d'índexs del Registre de la Propietat:
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad/
Compliment requisitsDeclaració responsable del compliment dels requisits exigits (després de la finalització de l'estat d'alarma i les pròrrogues, tindran un termini d’1 mes per aportar aquesta documentació)

Termini per sol·licitar-la?

Fins el 2 de juliol de 2020.

Com funciona?

En tots els casos, la persona llogatera que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica sempre haurà de sol·licitar del propietari (recomanable mitjançant un escrit), l’ajornament de la renda de lloguer o  la reducció de l’import del lloguer.

En el cas que  la persona propietària és una persona física o jurídica amb menys de 10  habitatges,

 1. 7 dies laborables podrà decidir si accepta la proposta de la persona llogatera o si proposa una alternativa (no està obligada a acceptar ni a proposar cap).
 2. Si no accepta cap acord, la persona llogatera, s’haurà d’adreçar a les entitats bancàries i  podrà tenir accés a microcrèdits aprovats per l’Estat juntament amb l’ICO ; microcrèdits que aniran destinats a pagar el lloguer al propietari/a.

Condicions Microcrèdits:

Màxim 6 mensualitats del lloguerTermini devolució de 6 anys (prorrogable fins a 10 anys)Ajut finalista (el beneficiari no podrà disposar de diners físicament)

En el cas que la propietat sigui un fons d’inversió o gran tenidor amb més de 10  habitatges: 

 1. Davant la sol·licitud del llogater, la propietat haurà d’acceptar en el termini de 7 dies laborables la seva proposta o bé oferir-li, obligatòriament una de les següents opcions:
  1.  Reducció del 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma o situació de vulnerabilitat de la persona llogatera, durant un màxim 4 mesos.
  2. Moratòria en el pagament de la renta que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma, prorrogable mensualment si persisteix la situació de vulnerabilitat i sense que puguin superar-se els 4 mesos. La quantitat que s’ajorni es fraccionarà sense interessos durant al menys 3 anys a comptar des del moment en el que es superi la situació o des dels 4 mesos que s’estableixen com a màxim (sempre dins la vigència del contracte).

Altres mesures en relació als contractes de lloguer:

Suspensió de desnonaments.

Suspesos tots els desnonaments sense alternativa residencial fins a 6 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

Preus lloguers

No es podran pujar els preus dels lloguer de contractes vigent en 6 mesos.

Pròrroga extraordinària en els contractes de lloguer

Pròrroga extraordinària i automàtica de 6 mesos en els contractes d’arrendament de l’habitatge habitual que expirin durant les mesures especials de confinament de la crisi sanitària.

Es mantindran els termes i condicions establerts per al contracte, de manera que la persona propietària no podrà apujar el lloguer.

Back To Top