skip to Main Content

Garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas en totes les llars:

Excepcionalment, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, no es pot suspendre el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua en cap domicili que tingui la consideració de primer habitatge.

No es podran realitzar talls fins i tot encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors.

Tota la informació disponible respecte de les mesures impulsades en matèria d’energia aquí.

Ampliació del bono social elèctric a persones autònomes:

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar de l’1 d’abril, podran sol·licitar el bono social:

  • Els treballadors i treballadores autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior a l’14 de març, quan va entrar en vigor pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • Els treballadors i treballadores autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior a què se sol·licita el bono social en, al menys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Pròrroga del bono elèctric si us caduca en aquestes dates:

Per evitar que els beneficiaris que necessitin renovar-lo deixin de percebre els descomptes i beneficis previstos, el RDL 8/2020, prorroga de forma automàtica tots els bonos que expirin fins el 15 de setembre de 2020.

Què passa amb el preu del GLP envasat i la tarifa TUR del gas?

Amb l’objecte de protegir al màxim als consumidors tant de GLP envasat -categoria que inclou a la bombona de butano-, com de gas natural acollits a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), només permetrà una revisió a la baixa del preu d’aquests combustibles en els propers sis mesos.

En cas contrari, i tal com va establir el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, els preus es mantindran congelats.

Autònoms i Pimes, poden suspendre les factures de llum i gas?

Per reduir els costos energètics d’autònoms i petites i mitjanes empreses i, així, alleujar la càrrega financera que estan suportant de forma transitòria, aquests usuaris i usuàries podran suspendre el pagament de la factura d’electricitat, gas natural, altres gasos manufacturats o GLP canalitzat mentre duri l’estat d’alarma.

Un cop conclòs, hauran de regularitzar la quantitat no abonada en les factures emeses pel seu comercialitzador corresponents als següents sis mesos de consum, en parts iguals.

A quins usuaris i usuàries està dirigida la mesura?

A les persones treballadores autònomes que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms o assimilable.

A les PIMES, tal com es defineixen en l’annex I del Reglament nº 651/2014 de la Comissió Europea (UE).

Si ets una empresa o una persona treballadora autònoma, pots flexibilitzar els contractes d'electricitat i gas:

Es permet a autònoms i empreses, sense excepció, flexibilitzar les condicions de contractació d’electricitat i gas natural per adaptar-les a les seves necessitats i reduir els costos que suporten mentre duri l’estat d’alarma.

Back To Top