skip to Main Content

Objecte de la mesura:

Suspensió del deute hipotecari durant com a mínim 3 mesos (o termini superior pactat amb l’entitat financera), podent ser ampliat si es prorroga l’estat d’alarma.

Qui pot sol·licitar-la?

Persones que siguin titulars d’un préstec hipotecari i es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica

Finalitat el préstec hipotecari:

 • Adquisició habitatge habitual
 • Locals i oficines d’activitat comercial o econòmica avaladors del deutor principal respecte de l’habitatge habitual.
 • Persones propietàries d’habitatge diferents a l’habitual que estiguin llogats i que hagin deixat de percebre la renda des del 14 de març (entrada en vigor de l’estat d’alarma), o deixi de percebre-la fins a un mes després de la seva finalització.

Situació de vulnerabilitat:

Per accedir a la moratòria, s’han de complir TOTS els supòsits següents:

 1. Persones que durant la crisi sanitària s’hagin quedat en situació d‘atur, que hagin estat afectades per un ERTO, que hagin hagut de reduir la seva jornada laboral per motiu de cures o qualsevol altra circumstància similar que suposi una pèrdua substancial dels seus ingressos (al menys el 40%).
 2. Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria els barems següents:
  3 Vegades IPREMSituacions ordinàries: 1.613,52 € bruts/mesS’afegeix al índex
  0,1 per a cada fill/a (53,78€)
  0,15 per a cada fill/a famílies monoparentals (80,67€)
  0,1 per a cada persona a càrrec > 65 anys
  (53,78€)
  4 Vegades IPREMSituacions especials de membres de l’unitat familiar amb discapacitat >33%, dependència o malaltia que incapaciti permanentment (2.151,36€ bruts/mes)
  5 Vegades IPREMSituacions especials quant el titular del préstec tingui discapacitat psíquica >33% o discapacitat física o sensorial > 65%. (2.689,2€ bruts/mes)
 3. Que la quota de la hipoteca + Despeses i subministraments bàsics (aigua, llum, gas, gasoli per a calefacció, telecomunicacions fixa i mòbil i pagament de la comunitat) resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 4. Que hagi existit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar en termes d’esforç d’accés a un habitatge. S’entendrà que s’ha produït aquesta alteració quan l’esforç que representi la càrrega de la hipoteca en la renda familiar s’hagi multiplicat al menys en 1,3 i en el cas de les persones autònomes s’hagi produït una caiguda de les ventes d’almenys el 40%.

Termini per sol·licitar-la?

Des del dia 19 de març i fins al 2 de maig de 2020.

On sol·licitar-la?

La persona interessada haurà de presentar-la directament a l’entitat bancària mitjançant escrit normalitzat. L’entitat tindrà 15 dies per respondre i en cas afirmatiu, aplicar la moratòria.

La moratòria no requereix acord entre les parts, ni novació contractual, però s’haurà de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre de la propietat. Donades les restriccions de mobilitat, durant la vigència de l’estat d’alarma no podran formalitzar-se les inscripcions al registre públic, però s’haurà d’aplicar la moratòria igualment dins del termini de 15 dies.

Quina documentació cal presentar?

FETDOCUMENT
AturCertificat de l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00C
Cessament d'activitat dels treballadors i treballadores per compte propiCertificat baixa de l'Agència Tributària
Per tramitar la baixa (model 036): https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G322.shtml
Unitat familiarLlibre de família o document acreditatiu parella de fet;
Certificat padró de l'habitatge: http://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=561
Persones amb discapacitacióDeclaracions oficials
No titularitat dels bénsNota simple d'índexs del Registre de la Propietat:
http://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad/
Compliment requisitsDeclaració responsable del compliment dels requisits exigits (després de la finalització de l'estat d'alarma i les pròrrogues, tindran un termini d’1 mes per aportar aquesta documentació)

En el cas que es sol·liciti la moratòria per fer front al deute hipotecari pel préstec d’un habitatge llogat, s’haurà d’aportar el contracte d’arrendament i la comunicació o acord subscrit amb la persona arrendatària del no pagament amb motiu de la crisi sanitària de la COVID19.

Responsabilitat de la persona sol·licitant:

La persona beneficiària de les mesures de la moratòria sense reunir els requisits previst a la norma, serà la responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com totes les despeses generalitzades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que dita conducta pogués ocasionar.

L’import dels danys, perjudicis i despeses no serà inferior al benefici indegudament obtingut per la persona deutora.

També incorrerà en responsabilitat la persona deutora que voluntària i deliberadament busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures.

Back To Top