skip to Main Content

Línia d'avals per l'arrendament:

Ajudes transitòries de finançament concedides als arrendataris d’habitatges habituals per entitats de crèdit. Comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.

Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril

On sol·licitar-la?

Entitats de crèdit adherides a la línia d’avals arrendament COVID-19

Fins quan es poden sol·licitar?

Hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit, amb el model de sol·licitud que figura en l’Annex I de l’Ordre i la documentació oportuna, abans de al 30 de setembre del 2020 i s’han de formalitzar abans de 31 d’octubre de 2020.

Característiques:

 • S’atorgarà per una sola vegada als arrendataris d’habitatge habitual que compleixin tots els requisits establerts en l’Ordre Ministerial.
 • Hauran dedicar-se exclusivament a l’pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual.
 • És compatible amb qualsevol de les ajudes a l’lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
 • L’entitat de crèdit no pot exigir a l’interessat la contractació de cap producte o servei addicional.

Requisits:

Arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, i amb contracte en vigor.

Acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de l’COVID-19, sempre que reuneixi de forma conjunta els següents requisits:

 • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació d’atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de l’COVID-19.
 • Límit d’ingressos: no superar 5 IPREM del conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut.
 • Renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a l’35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Si són diversos els titulars d’un mateix contracte de lloguer, tots hauran de formalitzar com prestataris un sol contracte de préstec, responent de forma solidària.
 • No disposar la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que es troba a l’habitatge arrendat, d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, en on puguin habitar, llevat dels casos que es preveuen en l’Ordre.

Incompliment de requisits:

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.

Documents a presentar:

Model que estableix l’annex I de l’Ordre, acompanyant els següents documents en funció de fet al·legat:

 • Situació legal d’atur, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Persones que habiten en l’habitatge habitual:
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius.
 • Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple de l’servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • En tot cas: declaració responsable de l’arrendatari relativa a l’acompliment dels requisits que estableix l’article 4 de l’Ordre i dels requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que siguin aplicables.
 • Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de l’COVID-19, que li impedeixin aquesta aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà d’el termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

Import que es pot demanar:

Pot ser 1 mensualitat, 2 mensualitats, 3 o fins al 100% de l’import de 6 mensualitats, en virtut de l’contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les 6 mensualitats finançables podran ser des l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar de la signatura de l’préstec entre l’entitat bancària i l’arrendatari, ni posteriors a la fi de vigència de l’contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

Termini de devolució:

Fins a 6 anys i pot pactar un període de carència de principal de sis mesos.

Un cop transcorreguts els tres primers anys des de la concessió d’aquesta línia d’avals, i abans de sis mesos de la finalització de l’termini inicial, serà admissible una única pròrroga de 4 anys de termini d’amortització addicional, sempre que s’acredite davant l’Entitat de crèdit que, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, persisteix la situació de vulnerabilitat i es compleixen els requisits definits a l’Ordre.

Quan en l’operació d’aquesta línia d’avals figurin diversos arrendataris per un mateix habitatge, serà obligatori que tots ells formulin la sol·licitud de pròrroga i tots responguin de manera solidària.

Cancel·lació o amortització anticipada, total o parcial:

L’arrendatari podrà realitzar la cancel·lació total o amortització anticipada facultativa del finançament, sense que això li generi despeses o comissions.

Back To Top