skip to Main Content
El Tràmit Telemàtic De L’ajut Al Lloguer: Què Cal Saber?

El tràmit telemàtic de l’ajut al lloguer: Què cal saber?

La sol·licitud de l’ajut al lloguer per a persones amb dificultat econòmiques per la COVID-19 únicament es pot fer de manera telemàtica directament al portal de tràmits de la Generalitat, que derivarà les sol·licituds de la ciutadania de Castelldefels perquè l’Oficina Local d’Habitatge s’encarregui de fer la valoració i gestió de tota la documentació que s’ha de presentar.

A continuació un oferim una guia bàsica d’allò que necessitarà saber o activar abans de procedir amb la sol·licitud.

Primer: Activa l’idCAT Mòbil

Si no disposes de certificat digital o DNI electrònic, l’idCAT mòibl és la eina més senzilla per fer tràmits electrònics.

L’idCAT Mòbil és el sistema d’identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que l’AOC, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

Per donar-vos d’alta necessitareu:

 1. DNI (Document Nacional d’Identitat) o TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger)
 2. TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titular o beneficiari de Muface
 3. Telèfon mòbil

Alta a l’idCAT Mòbil


Segon: Prepara la documentació

És important recopilar i preparar un seguit de documentació relativa al contracte d’arrendament, la unitat familiar i als subministraments bàsics de l’habitatge.

Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar

 1. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. 
 2. Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar. 
 3. En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret. 
 4. Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 5. En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 6. En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.

Documentació relativa als ingressos:

 1. Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:
 2. L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
 3. En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
 4. En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 5. En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 6. Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.    
 7. Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d’arrendament i de  la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l’IPREM en còmput anual (9.681,12 €).

Documentació relativa als subministraments bàsics:

 1. Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments. 

Documentació relativa al pagament de l’ajut

 1. Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit– signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària. 

Documentació específica per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits

 1.  Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
 2. Certificat de l’entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.

Tercer: Inicia el tràmit

Una vegada us hague donat d’alta al idCAT i reunida tota la informació necessària segons el vostre cas o situació personal, és hora d’iniciar el tràmit aquí.


Si teniu cap dubte podeu consultar l’apartat de preguntes freqüents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o trucar al telèfon específic de suport ciutadà: 900 922 841 (de 9 a 14 hores).

Però si sou de Castelldefels, serà més àgil i efectiu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge a través del telèfon 93 664 69 90 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores) o adreçant un correu electrònic a bustia@olhcastelldefels.com

#EstemAmbVosaltres

Back To Top